Kwalifikacje uzyskane za granicą

Posiadają Państwo wykształcenie zdobyte za granicą – zawodowe lub wyższe – i jesteście zainteresowani pracą w szkolnictwie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim? W takim razie jesteście we właściwym miejscu!

Zasadniczo obowiązują te same wymagania, co w przypadku kandydatów z kwalifikacjami uzyskanymi w Niemczech, ale istnieją następujące kwestie szczególne:

 • Umiejętności językowe

  Kandydaci, dla których język niemiecki nie jest językiem ojczystym, muszą udokumentować wymaganą znajomość języka niemieckiego – certyfikat znajomości języka w mowie i w piśmie na poziomie C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

  W razie potrzeby należy przedstawić dowód znajomości języka na poziomie C2 (CEFR) dla następujących obszarów:

  • Zajęcia z języka niemieckiego (nie w sensie DaF (niemiecki jako język obcy) lub DaZ (niemiecki jako drugi język)),
  • W przypadku zatrudnienia w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 i 2 szkoły podstawowej),
  • Zajęcia na etapie kwalifikacji wyższego stopnia gimnazjalnego.

  Nie jesteście Państwo pewni, czy potrzebujecie takiego certyfikatu, a może już go macie?

  Oto kilka wskazówek:

  • Osoba niebędąca rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego to osoba, która nie uzyskała uprawnienia do przyjęcia na studia wyższe, np. matury, w Niemczech lub innym kraju niemieckojęzycznym.
  • Obywatelstwo niemieckie nie zwalnia z obowiązku posiadania certyfikatu językowego.
 • Testy językowe

  Nie jesteście Państwo pewni, czy potrzebujecie takiego certyfikatu, a może już go macie?

  Oto kilka wskazówek:

  • Osoba niebędąca rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego to osoba, która nie uzyskała uprawnienia do przyjęcia na studia wyższe, np. matury, w Niemczech lub innym kraju niemieckojęzycznym.
  • Obywatelstwo niemieckie nie zwalnia z obowiązku posiadania certyfikatu językowego.
  • Ukończenie germanistyki za granicą nie liczy się jako potwierdzenie znajomości języka.

   

  Uznane certyfikaty językowe mogą być składane w różnych formach.

  Najpopularniejsze z nich to:

   

  Ta lista nie jest kompletna.

  Posiadają już Państwo niezbędne umiejętności językowe, ale nie macie jeszcze certyfikatu językowego? Chcą Państwo przystąpić do testu językowego, ale potrzebujecie do tego wsparcia finansowego? W tym przypadku istnieją dwie możliwości:

   

  1. Rejestracja na „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang” (DSH) (Test z języka niemieckiego dla kandydatów na studia wyższe) na Uniwersytecie w Greifswaldzie, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Opieki Dziennej nad Dziećmi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

  Egzaminy odbywają się 4 razy w roku na Uniwersytecie w Greifswaldzie (marzec/lipiec/wrzesień/grudzień) i składają się z egzaminu pisemnego i ustnego. Możecie Państwo zarejestrować się – jak opisano poniżej – do około trzech tygodni przed datą egzaminu.


  Wymagania wstępne:

  • Potrzebujecie Państwo certyfikatu językowego do zatrudnienia w szkolnictwie.
  • Dyrektor szkoły publicznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wyraził opinię,
  • że pomyślnie przeszliby Państwo proces rekrutacji, gdyby posiadali Państwo certyfikat językowy i
  • że jesteście w stanie zdać egzamin DSH.

   

  Procedura:

  • Otrzymacie Państwo od dyrekcji szkoły formularz potwierdzający powyższe wymagania. Formularz ten musi zostać podpisany przez Państwa, dyrekcję szkoły i organ nadzorujący szkołę (wizytatorkę/wizytatora).
  • Proszę przesłać podpisany formularz pocztą na adres
  • Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
   Abteilung 2 – Schule und Lehrkräftegewinnung Referat 230
   Werderstrasse 124
   19055 Schwerin
  • oraz dodatkowo wcześniej pocztą elektroniczną na adres c.jungbluth@bm.mv-regierung.de.
  • Na około dwa tygodnie przed datą egzaminu otrzymacie Państwo zaproszenie na egzamin wraz z dodatkowymi informacjami lub informację o odrzuceniu kandydatury ze względu na limit miejsc, tj. w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na egzaminie.
  • Wyniki egzaminów podawane są w dniu egzaminu ustnego. Poziom znajomości języka C1 (CEFR) wymagany do zatrudnienia w zawodzie nauczyciela jest udokumentowany wynikiem „DSH-2”. W przypadku „DSH-3” udokumentowany jest poziom językowy C2 (CEFR). Ponieważ Ministerstwo Edukacji pokrywa koszty egzaminu językowego, zostanie ono również poinformowane o Państwa wyniku.
  • Dla terminów egzaminów w marcu i wrześniu jest również oferowany pięciodniowy kurs przedegzaminacyjny w Greifswaldzie. Udział jest dobrowolny, ale zalecany. Odbywa się on bezpośrednio w tygodniu poprzedzającym egzamin pisemny. Udział jest również bezpłatny.

   

  kolejne terminy egzaminów:

  07.2024

  Rejestracja do 14.06.2024
  Egzamin pisemny – 05.07.2024
  Egzamin ustny – 11. i 12.07.2024

   

  09.2024

  Rejestracja do 09.08.2024
  Kurs przedegzaminacyjny – 02.-06.09.2024
  Egzamin pisemny – 16.09.2024
  Egzamin ustny – 19. i 20.09.2024

   

  12.24/01.25

  Terminy zostaną podane później

   

  2. Późniejszy zwrot kosztów poniesionych w związku z egzaminem językowym, do którego Państwo już przystąpili i który zdali

   

  Wymagania wstępne:

  • Potrzebowali Państwo certyfikatu językowego do zatrudnienia w szkolnictwie.
  • Data wystawienia faktury za egzamin językowy i data rozpoczęcia pracy w szkolnictwie nie mogą być od siebie oddalone o więcej niż sześć miesięcy.
  • Państwa zatrudnienie w szkolnictwie jest stałe lub na czas określony co najmniej dwunastu miesięcy.

   

  Procedura:

  • Otrzymali Państwo umowę o pracę jako nauczyciel. Jeśli spełniają Państwo wymagania, zawiera ona tak zwane dodatkowe porozumienie.
  • Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (przejdź tutaj do PDF) i wysłać go wraz z wymienionymi w nim dokumentami pocztą na adres
  • Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
   Abteilung 2 – Schule und Lehrkräftegewinnung
   Referat 230
   Werderstrasse 124
   19055 Schwerin.
  • Zwrot kosztów jest możliwy tylko raz. Z uprawnienia można skorzystać w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Zwrot odbywa się w ramach udostępnionych na ten cel środków budżetowych.
 • Świadectwa wykształcenia uzyskane za granicą (informacje ogólne)

  Mogą Państwo również ubiegać się o zatrudnienie w szkolnictwie bez nostryfikacji, a więc tylko na podstawie tłumaczenia świadectwa/stopnia uzyskanego za granicą. Jednak zarówno szanse na zatrudnienie, jak i klasyfikacja są znacznie lepsze z nostryfikacją. Bez nostryfikacji

  • Państwa aplikacja może zostać rozpatrzona dopiero w ostatniej z czterech grup, a także w tej grupie w niższym rzędzie (grupa 4 d),
  • skutkiem jest wynagrodzenie niższe o kilka stopni (E 10),
  • otrzymają Państwo status osoby, która wchodzi do zawodu, mając inne wykształcenie lub która musi wziąć udział w wieloletnim dokształcaniu jako osoba z innym wykształceniem (SEQ). Informacje na temat zatrudnienia w szkolnictwie z innym wykształceniem można znaleźć tutaj.

   

  Dlatego warto zadbać o nostryfikację swoich świadectw. W zależności od kwalifikacji, mają Państwo trzy możliwości „nostryfikacji”:

  1. Ocena świadectwa ZAB: Ocena świadectwa określa między innymi poziom niemieckiego wykształcenia, do którego porównywalny jest zagraniczny dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat, magister), a także zawiera informacje na temat procedur nostryfikacji.
  2. Stwierdzenie równoważności z kwalifikacjami nauczycielskimi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (patrz poniżej „Kwalifikacje nauczycielskie uzyskane za granicą”).

  3. Stwierdzenie równoważności z innym zawodem: przy określaniu równoważności właściwa placówka porówna Państwa kwalifikacje zawodowe z niemieckim odpowiednikiem zawodu. Możesz dowiedzieć się tutaj, jaki jest niemiecki odpowiednik Państwa zawodu i jaka placówka jest kompetentna w Państwa przypadku.

 • Kwalifikacje nauczycielskie uzyskane za granicą

  Czy kształcili się Państwo w zawodzie nauczyciela poza granicami Niemiec i czy ukończyli to kształcenie? Mogą Państwo zatem złożyć wniosek o stwierdzenie równoważności kwalifikacji nabytych w kraju pochodzenia z kwalifikacjami nauczycielskimi wg przepisów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

  Prosimy o przesłanie następujących dokumentów pocztą na adres:

  Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern
  Referat 230,
  Werderstraße 124,
  19055 Schwerin:

   

  1. wypełniony i podpisany formularz wniosku (PDF do wydruku),
  2. życiorys w formie tabelarycznej (lista ukończonych ścieżek kształcenia/dyplomów i ścieżka zatrudnienia) w języku niemieckim,
  3. dowód tożsamości,
  4. świadectwa wykształcenia uzyskane za granicą,
  5. świadectwa odpowiedniego doświadczenia zawodowego i inne świadectwa kwalifikacji,
  6. zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania zawodu w kraju wykształcenia.

   

  Jeśli na podstawie tych dokumentów nie można będzie podjąć jednoznacznej decyzji, Ministerstwo poprosi o dalsze zaświadczenia.

  Dokumenty z punktów od 4 do 6 muszą być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii. Poświadczenie urzędowe może być wykonane na przykład w instytucjach publicznych lub urzędach miasta lub gminy albo przez notariuszy. Kasy chorych, biura parafialne itp. nie są do tego uprawnione.

  Świadectwa w obcych językach należy przedłożyć w formie tłumaczeń wraz z kopią świadectw uzyskanych za granicą (sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Niemczech). Tłumaczenia mogą być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy tłumaczowi przedłożono oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię dokumentu w języku obcym.

  Tłumaczenie wykonane za granicą nie może być brane pod uwagę. Konieczne jest zatem, aby tłumaczenie na język niemiecki zostało sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Niemczech lub aby prawidłowość i kompletność przedłożonego tłumaczenia została potwierdzona przez takiego tłumacza. Listę tłumaczy przysięgłych w Niemczech można znaleźć na stronie www.justiz-dolmetscher.de.

 • Doradztwo w zakresie nostryfikacji

  Jeśli potrzebują Państwo pomocy w procesie składania wniosku (zwłaszcza w przypadku innych kwalifikacji zawodowych), mogą Państwo skontaktować się z odpowiednim punktem doradczym sieci IQ w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Beratungsstelle des IQ Netzwerks Mecklenburg-Vorpommern.

   

 • Podstawa prawna

Skontaktuj się z nami